Haemus Plus 2012 - onLineSupplement of
Haemus Review
- 2012 -

Botohet nga / Editată de
Shoqëria Kulturore Shqiptare Haemus
Asociaţia Culturală Albaneză Haemus

ISSN: 1454-1203


Adresa:
Ardian Kyçyku C.P. 57-28 Bucureşti, România

E-mail: asociation.haemus@gmail.com

©Kopi Kyçyku & Ardian Kyçyku

Përgjegjësia mbi përmbajtjen e shkrimeve u takon autorëve.
Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine autorilor.

Ballina është punuar nga / Coperta a fost realizată de: Kűdesign
sipas një punimi të / după o lucrare semnată © Dorth Angoni Bello

Copyright (për këtë numur / pentru acest număr):
Autorët dhe Përkthyesit / Autorii şi Traducătorii

Redaksia falenderon Prof. dr. Shaban Sinani dhe shkrimtaren Anila Xhekaliu për materialet shkencore dhe artistike që dërguan në këtë Haemus Plus / Redacția le mulțumește Prof. dr. Shaban Sinani și scriitoarei Anila Xhekaliu pentru materialele științifice și artistice trimise la acest număr al Haemus Plus.

***

!Haemus Plus qarkullon falas, mjafton të citohet burimi dhe link-u.
Haemus Plus circulă gratuit, e suficient să se citeze sursa şi link-ul!