Revista Haemus Nr. 51-53 / 2015 - Përmbajtje / Cuprins / Content


Fjalori / Dicţionarul „H A E M U S”
SHËN SILUAN ATHONITI: Mendja        8
ODYSEAS ELYTIS: Poeti, lexuesi…        8
Njohja dhe veprimi / Cunoștința și fapta           8

L I N G V A
IULIA ENKELANA: Greatings from (F)East      9

P E R L A
PÄR LAGERKVIST: Kaq rrugë pa udhëtarë        12
DORIN TUDORAN: Udha (Calea)           12
DHIMITËR POJANAKU: Reuciderea (Rivrasja)              13
OCTAVIAN SOVIANY: në një vend të mallkuar nga historia (într-un loc blestemat de istorie)               13
ELINDA MARKU: Măseaua (Dhambi)  14
CLAUDIU KOMARTIN: Främling            15

P Ë R S I A T J E / C U G E T A R E
ARDIAN-CHRISTIAN KYÇYKU: Vuajtja krijuese dhe çmimi i saj            17


C L I O
DIANE DUCRET: Gratë e diktatorëve  23

P A R N A S S Ó S
SELMA LAGERLÖF: Hamleti    38
HARRY MARTINSON: Pas          38
Diell mbi fushë                39
Fjalë që ngrijnë               39
ANDERS ÖSTERLING: I papunë              39
Dimër  40

E S S E
ANTON ÇEFA: “Vetëtimë. E zbret fulikare fjala që vret mu në shpirt”                41
DR.PROC. DIANA MONE, DR. ALISA VELAJ: Burgologjia në romanin “Rrugët e Ferrit” të Visar Zhitit                53

LUPA E HULUMTUESIT / LUPA CERCETĂTORULUI
BLERINA GOCE: Mungesa e erotikës në letërsinë e shkruar shqiptare                58
RREZART LAHI: The Effect of Modern Techniques in Electoral Campaigns    71

MIJËVJETSHI I URTISË / MILENIUL ÎNŢELEPCIUNII
SHËN MAKSIM DËSHMITARI: Dhe ja një llampadar krejt prej floriri…(Şi iată un candelabru cu totul de aur…)           81

T H E S A R E / C O M O R I
FEDERICO FELLINI: Fëmija dhe shkolla           88

M E D A L I O N
SIMONA NICOLETA LAZĂR: Shtatë poema dashurie (Şapte poeme de dragoste)         90
NDUE UKAJ: Gjithmonë diçka mungon              94
Drejtpeshim, Vegim, Gjithmonë diçka mungon, Asgjë, Itaka sëmbon, Rruga e Kalvarit, Si udha e gjatë, Pasqyra, Zbulesa, Ekspozitë, Kryqi, Apokalipsi    102

P O R T R E T
PANAIT ISTRATI dhe rrënjët e prozës ballkanike         104

(I N) H U M A N U S
DENIS CELCIMA: Motivation as a continuous challenge in Education                131

L O T Ë  &  B U Z Ë Q E S H J E / L A C R I M I  &  Z Â M B E T E
GEORGE PETRONE: Epigramatica       137
GHEORGHE BÂLICI: La 50 de ani           139
Locul meu în viaţă, La venirea democraţilor în Primărie, Mie la numirea într-o nouă funcţie, Unui prieten care m-a întrebat cum mă mai descurc, Noii îmbogăţiţi, Măsuri anticriză, Soluţie salvatoare, Restricţie, Perioada dictaturii, Licheaua, Întrebarea întrebărilor, Denigratorilor lui Eminescu             140

K R I T I K Ë / C R I T I C Ă
HIQMET MEÇAJ: Përjashtimi në letërsi              141
VOTIM HANOLI: Literature studied in the social context of the transition period (Letërsia e parë në kontekstin social në periudhë tranzicioni)   146

M I Q / P R I E T E N I
MILOT RAMA: Të hesht në shqip           158
Vështrim nga lart, Në çark, Në prag, Predikat, Jetës, Pa ty, Sot e dje, Hija          162

I M A G O  M U N D I
ELONA PRROJ: Blood feud and education of children affected by it in the town of Shkodra  164

T R A D I T A / T R A D I Ţ I I
IZET DURAKU: Preja në këngët e kreshnikëve               177

T H E A T R O N
JETON NEZIRAJ: Războiul în vremea dragostei (Lufta në kohën e dashurisë) (fragment)       194

P R O S A
PANAIT ISTRATI: Kira Kiralina (fragment)      216

A B  H O N O R E S
GRIGOR VIERU: I egri (Sălbaticul)        226
Një shekull i ngutur (Un secol grăbit)  226
Poetët (Poeţii)                229

D I X I T
EUGJEN IONESKU: “… bëhet fjalë për Zotin në mënyrë aq të qartë, saqë askush nuk e kuptoi” (pjesë nga një bisedë për krishterimin)   230

Z O N A
Hierarkia e meritës dhe e punës             238

M E D A L I O N  II
BELFJORE QOSE: Poezi/i          240
Rruaza të zeza në fillin e harresës, Para se drita të thyhet, Aurat e natës           242
Engjëll pasditeje, E kuqe, Koha jonë e pamundur, Më shumë se kaq, Laguna   247
Çdoherë që ndihesh vetëm, Dashuria është hapësirë, ***           250

S C O L A
MARTA TOPÇIU: Zhvillimi i të menduarit kritik dhe formimi i mendimtarëve kritikë mbetet për do kohë një ndër sfidat më të mëdha të shkollimit        252

S C R I P T A  M A N E N T
AGIM BAÇI: Dashuri përmes ironisë (Mbi tiparet poetike të Marin Soreskut) 269
ALDA MERINI: E çmendur, jam çmendur prej teje, dashuri (Folle, sono folle di te, amore)    275
YANG LIAN: Korrje       288
Libri i zogjve, Ku deti ndalon, Biografi 290

U R A  L I D H Ë S E / P U N Ţ I  D E  L E G Ă T U R Ă
O Şansă pentru Viitor – povestea noastră          291
Një Shans për të Ardhmen – historia jonë          292
Poetja MUSHATA MATEI dhe largësitë (Poeta MUŞATA MATEI și depărtările)            294
Ars Poetica        296

Q Y T E T E / O R A Ş E
IULIA ENKELANA: Bucureștiul meu    305
Bukureshti im  306

D U O
„Shkruaj romane për të mos e humbur poezinë që kam në vete…” - Bisedë me shkrimtarin VIRION GRAÇI -               307

D E  V I R I S  I L L U S T R I B U S
PAUL GOMA – në 80-vjetorin e lindjes  / la 80 de ani  319

B I B L I O T H A E C A  H A E M U S
Një libër për Nënë Terezën       323

PENA QË S’U THYEN / CONDEIE CARE NU S-AU FRÂNT
DOM SIMON JUBANI: Închisorile mele (Burgjet e mia)             326

A R T E
TICIANA DINE: Objective perception and paranoia by the theory of PCM (Paranoid Critical Method) of Salvador Dalí versus Sigmund Freud and Jacques Lakan”      331

D U L C I S  I N  F U N D O
Haemus în presa culturală românească              339
Haemus-i në shtypin letrar rumun        340
Revista COMUNIQUE Nr. 10-11-12, An 9 / 2013-15    342
Revista 9 MAI – ZIUA EUROPEI             343

BASHKËSI / COMUNITATE
Metaforë dhe truall       345

B I S  R E P E T I T A  P L A C E N T
MARIN SORESCU: Shah              347
Sëmundja           348
Shekspiri            348


Revista Haemus Info    350

No comments: