Publish

Rregullore botimi në Revistën Haemus

Vlerësimi i cilësisë akademike të materialeve për Revistën Haemus bëhet në pajtim me procesin double blind review; komunikimi ndërmjet vlerësuesve dhe autorëve bëhet me anë të e-mail-it: haemus.librarium@gmail.com

Revista Haemus garanton se punimet nuk do të refuzohen / ndryshohen edhe kur idetë e shprehura janë të kundërta nga të studimeve të botuara më parë, apo nga qëndrimet e vlerësuesve, me përjashtim të rasteve kur materialet e dërguara nuk dëshmojnë se janë hulumtime shkencore... @rtikulli i plotë


Regulament de publicare în Revista Haemus

Evaluarea calităţii academice a materialelor trimise pentru publicare la Revista Haemus se face conform procesului double blind review, corespondenţa dintre evaluatori şi autori realizându-se prin intermediul e-mail-ului: haemus.librarium@gmail.com 

Revista Haemus garantează că lucrările nu sunt respinse / modificate pentru că ideile exprimate sunt contrarii altor studii publicate anterior sau poziţiilor evaluatorilor, ci doar în cazul în care nu fac dovada cercetării ştiinţifice... @rticolul întreg

No comments: