Devotamentul / Përkushtimi


-->
Un act de adevărat devotament este rezultatul unei cugetări care cântărește totul si alege; o consecință ferma şi senina a unei mari dezbateri interioare. / Një akt i vërtetë përkushtimi është rezultati i një përiatjeje që peshon gjithçka dhe zgjedh; pasojë e prerë dhe e qetë e një debati të brendshëm.
Georges Duhamel

Viata nu are preţ decât prin devotamentul ei fata de adevăr şi de bine. / Jeta nuk ka çmim veçse mes përkushtimit të saj ndaj së vërtetës dhe së mirës.
Ernest Renan

Adevăratul nume al devotamentului este dezinteresarea. / Emri i vërtetë i përkushtimit është painteresi.
Victor Hugo

Când primejdia e mare, inimile devotate se caută. / Kur rreziku është i madh, zemra e përkushtuara kërkojnë njëra-tjetrën.
Alexandre Dumas

Devotamentul. Aşa e numita in cuvinte omeneşti ambiţia care nădăjduieşte. / Përkushtimi. Kështu emërtohet me fjalë njerëzore synimi që shpreson.
Alexandre Dumas

Devotamentul este condiţia virtuţii. / Përkushtimi është kusht i virtytit.
Aristotel

No comments: